Kodeks postępowania

Praca w oraz dla Condor Tools oznacza utrzymanie wysokiego standardu profesjonalizmu i rzetelności oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Takie podejście jest kluczowe dla utrzymania naszego interesu, jak i interesu naszych pracowników, klientów oraz dostawców. Zarząd Condor Tools postanowił przyjąć zestaw zachowań oraz zawarł je w Kodeksie. Każdy pracownik i dostawca powinien zachowywać się oraz wykonywać swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami Kodeksu. Dzięki temu spółka Condor Tools jest firmą, z której pracownicy mogą być dumni, zaś jej dostawcy cieszą się, iż są z nią kojarzeni.

Do najważniejszych wartości należą:

  • Elastyczność: Jesteśmy gotowi zmieniać swoje zachowanie i czyny dla dobra naszej firmy.
  • Ochrona danych osobowych: W sposób bezpieczny uzyskujemy i przechowujemy dane osobowe naszych Klientów i bez ich zgody nikomu ich nie udostępniamy.
  • Odpowiedzialność: Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje czyny.
  • Otwartość: Wypowiadamy się i zachowujemy w sposób otwarty i bezpośredni.
  • Pasja: Podchodzimy z entuzjazmem do naszej pracy i właściwie wykonujemy swoje obowiązki.
  • Poszanowanie Klientów: Bierzemy dobro klientów pod uwagę we wszystkich naszych działaniach i traktujemy ich uczciwie.
  • Produkty: Nasze produkty są bezpieczne i spełniają wymogi prawa. Opis naszych produktów jest konkretny i precyzyjny.
  • Szacunek: Traktujemy wszystkich sprawiedliwie, z szacunkiem i dbamy wzajemnie o swoje bezpieczeństwo. - Legalność produktów: Nasze produkty oraz materiały pochodzą z legalnych źródeł i zostały pozyskane w sposób etyczny.
  • Szczerość: Jesteśmy wobec siebie prawdomówni i szczerzy.
  • Uczciwa konkurencja: Konkurujemy z innymi przedsiębiorstwami w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Nasz Kodeks postępowania nie wyczerpuje, ani też nie ma zamiaru wyczerpać wszystkich okoliczności, na które nasi dostawcy i my możemy natrafić. Niniejszy Kodeks podlega regularnym aktualizacjom, aby mieć pewność, że jest on dostosowany do rzeczywistości oraz naszego stale rozwijającego się i rosnącego przedsiębiorstwa. Dostawcy nasi również posiadają Kodeksy Etyki i z całą rzetelnością przestrzegają zawartych przepisów.

Ochrona informacji poufnych oraz danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy działającej na konkurencyjnym rynku. Niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystywanie poufnych informacji szkodzi dobru firmy i może obniżyć wydajność operacyjną oraz finansową Condor Tools, a także zaszkodzić jej reputacji. Wiele przepisów prawnych chroni informacje poufne przed użyciem ich przez osoby niepowołane oraz wprowadza restrykcje dotyczące wykorzystywania takich informacji. Dokładamy wszelkich starań, by takie informacje były udostępniane wyłącznie tym upoważnionym osobom.

Przestrzegamy zasad dotyczących zachowania odpowiedniej jakość i bezpieczeństwa sprzedawanych produktów. Nasi Dostawcy gwarantują, że dostarczane produkty spełniają wymagane standardy i wszystkie stosowne prawa miejscowe. Zaopatrujemy się i utrzymujemy kontakty handlowe tylko z Dostawcami, którzy gwarantują produkty i surowce pozyskiwane w sposób etyczny i pochodzić z legalnych źródeł, zapewniają pełną przejrzystość łańcuchów dostaw oraz gwarantują, że zakłady i stanowiska pracy spełniają nasze normy dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. Tworzymy bezpieczne, zdrowe i pewne środowisko pracy dla wszystkich naszych Pracowników, klientów, kontrahentów oraz gości. Z wszelkich sił staramy się premiować dostawców, którzy kładą szczególny nacisk na innowacje i dążą do przestrzegania przepisów proekologicznych.

Zobowiązujemy się traktować siebie nawzajem z godnością i przestrzegać praw człowieka, dbać, by wszyscy mieli równe szanse i mogli pracować w środowisku wolnym od dyskryminacji i prześladowań, budować bezpieczne, zdrowe i pewne środowisko pracy dla wszystkich Pracowników i Gości, sprzedawać tylko dobrej jakości produkty, współpracować z Dostawcami, by zagwarantować legalność pochodzenia naszych produktów i ich etyczny sposób pozyskania. Przestrzegamy i wymagamy przestrzegania praw człowieka, które są fundamentalnymi zasadami gwarantującymi wolność jednostki i jej prawo do godnego i niezależnego życia bez wykorzystywania i przemocy. Nie akceptujemy i nie lekceważymy przypadków naruszenia praw człowieka wewnątrz naszego przedsiębiorstwa lub łańcucha dostaw. Nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów zachowań stanowiących nadużycie w miejscu pracy, np: stosowanie przemocy, molestowanie, zastraszanie i nadużywanie uprawnień służbowych, których celem jest sprawienie komuś przykrości lub bólu. Zawsze zwracamy się do siebie z uprzejmością, poszanowaniem godności i szacunkiem. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na przynależność rasową, płeć, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną, religię lub jakiekolwiek inne powody, które naruszają prawa człowieka. Wymagamy od Dostawców podjęcia rozsądnych kroków mających na celu ochronę pracowników przed dyskryminacją. Nie tolerujemy wykorzystywania dzieci do pracy w żadnym obszarze swojej działalności.

Szczerze potępiamy wszelkie objawy konfliktów interesów, przekupstwa oraz praktyk korupcyjnych w biznesie. Zależy nam na zgodnej z prawem, otwartej i etycznej rywalizacji. Celowe naruszenie przepisów tego prawa może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych przeciwko pracownikowi oraz zakończenia współpracy z Kontrahentami. Przestrzegamy zasad niezezwalających konkurencji na ujawnienie informacji poufnych lub sugerowanie im takiego działania oraz, że informacje o rynku należy zdobywać za pomocą legalnych środków, że przekupstwo jest przestępstwem. Nie proponujemy i nigdy nie będziemy proponować oraz nie przyjmujemy pieniędzy ani nieetycznych korzyści. Zobowiązujemy się postępować w sposób profesjonalny, sprawiedliwy i uczciwy we wszystkich naszych działaniach. Przestrzegamy wszelkie przepisy antykorupcyjne, nie finansujemy partii politycznych lub polityków, współpracujemy tylko z zarejestrowanymi i powszechnie znanymi organizacjami charytatywnymi, które przestrzegają wymogów prawnych i odpowiednich regulacji, wszystkie kontakty z urzędnikami państwowymi prowadzimy zgodnie ze stosownymi przepisami antykorupcyjnymi wymaganymi prawem.

- oświadczenie Prager
- oświadczenie Hubitools
- oświadczenie JBM
- oświadczenie BGS